Івано-Франківськ - місто героїв

Василь Сенютович

Василь Сенютович
Василь Федорович Сенютович народився 22 квітня 1912 року в місті Глиняни Львівської області. Юнак не міг одержати вищу освіту в тогочасній Польщі, як українець, він був змушений виїхати спочатку до Чехословаччини, де навчався у Братиславському університеті, а потім до Австрії, де навчався на медичному факультеті Грацького університету, який закінчив у 1936 році. Щоб навчатись, він одночасно працював на різних роботах.

Після закінчення університету з 1936 по 1939 рік працював помічником лікаря у Львівській області (м. Глиняни). Протягом 1939-1947 р.р. Василь Федорович працював лікарем-хірургом, завідувачем хірургічного відділу Станіславської міської лікарні. Він вперше на Прикарпатті успішно здійснив оперативне втручання на стравоході в умовах відкритого серця. У 1947 році він був обраний асистентом кафедри госпітальної хірургії Станіславського медичного інституту. Василь Федорович відрізнявся своєю життєвою невтомною енергією. Разом з викладанням хірургії студентам на основі свого досвіду практичного хірурга Василь Федорович проводив наукові пошуки і узагальнення різних видів місцевої і загальної анестезії. Навесні 1950 року на засіданні

Станіславського обласного товариства хірургів була заслухана наукова робота асистента В.Ф. Сенютовича на тему “Перидуральна сегментарна анестезія,“ в якій автор доводив безпечність такого виду знеболення. Керівником роботи був професор С.А. Верхратський.
Члени Станіславського наукового товариства хірургів схвально оцінили роботу асистента В.Ф. Сенютовича і рекомендували представити до офіційного захисту як дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук. Необхідно відмітити, що кандидатська дисертація В.Ф.

Сенютовича була однією із перших дисертацій, виконаних хірургом-клініцистом в Станіславському медичному інституті. Дисертація була успішно захищена у 1951 році.

Після захисту В.Ф. Сенютович був обраний доцентом кафедри госпітальної хірургії. Поряд з великою роботою в операційній з наступним виходжуванням хворих після операції, до якої активно залучались асистенти, молоді лікарі, курсанти, стажери, клінічні ординатори, доцент В.Ф.Сенютович на високому методичному рівні проводив практичні заняття, читав окремі лекції для студентів з актуальних проблем хірургії, наполегливо працював над науковою розробкою проблем реконструктивних операцій на шлунково-кишковому тракті.

У 1965 році доцент В.Ф. Сенютович успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук на тему “Порівняльна оцінка гастродуоденопластики тонкокишковим трансплантатом і петлею тонкої кишки”. У процесі роботи для обґрунтованої оцінки розроблених методів гастродуоденопластики було використано експериментальне вивчення особливостей кровопостачання тонкокишкового трансплантату на тваринах, що стало основою для клінічного застосування розробленого методу пластики і його оцінки. Офіційними опонентами на захисті докторської дисертації були відомі спеціалісти-хірурги: професор Г.Г. Караванов, професор Д.Ф. Скрипніченко, професор А.І. Гнатишак. Вони позитивно оцінили дисертацію і Вчена рада Львівського медичного інституту проголосувала за присудження ступеня доктора медичних наук В.Ф. Сенютовичу. У 1966 році д.м.н. В.Ф. Сенютович був обраний завідувачем кафедрою загальної хірургії ІваноФранківського державного медичного інституту. У 1967 році він був затверджений у вченому званні професора і працював зав. кафедрою до 1970 року.

Його попередниками по кафедрі загальної хірургії були доцент П.І. Голобородько (1945-1946), професор П.Я. Ільченко (1947-1954), професор Д.Л Ротенберг (1954-1966), які багато зробили для розвитку хірургії в місті і області. У 1970 році професор В.Ф. Сенютович очолив кафедру госпітальної хірургії та обласне наукове товариство хірургів ім. професора С.А. Верхратського.

Великий життєвий досвід, досвід практичного хірурга, наукові розробки з актуальних проблем гастродуоденопластики дозволили професору В.Ф. Сенютовичу успішно керувати хірургічними кафедрами, спрямовувати зусилля колективів на успішне виконання складних завдань щодо надання хірургічної допомоги населенню міста і області, підготовки лікарів-хірургів для практичної охорони здоров’я, навчання студентів, проведення наукових досліджень. Професор В.Ф. Сенютович спільно з учнями одним із перших в Україні розробив і впровадив у практику методику селективної ваготомії з пілоропластикою при виразковій хворобі шлунка та дванадцятипалої кишки. Він підготував 1 доктора медичних наук і 4-х кандидатів медичних наук.

Його виступи на Вчених радах інституту були небагатослівними, завжди конкретними, сприяли прийняттю і успішному втіленню в життя намічених рішень. Своєю невтомною працею сприяв розвитку хірургії на Прикарпатті. Василь Федорович знаходив час для участі в художній самодіяльності інституту, казав, що участь в хорі надає йому наснаги і бажання працювати. Успішна робота професора В.Ф. Сенютовича була відзначена урядовими нагородами: орденом “Знак Пошани“, медалями, почесним знаком “Відмінник охорони здоров’я.”

Помер професор В.Ф. Сенютович 18 серпня 1982 року. Похований в м. Глиняни Львівської області. Пам’ять про невтомного трудівника, відомого лікаряхірурга Прикарпаття професора Івано-Франківського національного медичного університету Василя Федоровича Сенютовича зберігається в його наукових працях, в серцях людей, яким він надавав висококваліфіковану хірургічну допомогу, в серцях колег, учнів і послідовників.